OPIS PRZEDMIOTÓW

BLOK PSYCHOLOGICZNY

Warsztaty przywódcze

Założeniem wykładowcy jest to, że każdy jest liderem. Zajęcia w formie wykładu i warsztatów ćwiczeniowych obejmą przegląd literatury na temat różnych modeli przywództwa. Słuchacze zapoznają się z modelami przywództwa opartych na analizie transakcyjnej. Ostatnim etapem będzie poprawienie umiejętności przywódczych słuchaczy w oparciu o wybrany model.

Reguły skutecznego działania i wpływanie na innych

Celem zajęć jest zapoznanie się i przećwiczenie w praktyce podczas seminariów wybranej tematyki podstawowych zasad psychologii biznesowej, które od wielu lat stanowią skuteczną ramę planowania i realizowania przedsięwzięć o bardzo różnym charakterze.

Zachowania w organizacji

W ramach wykładu, ćwiczeń warsztatowych i studiów przypadku oraz dyskusji słuchacze powinni mieć świadomość, że zagadnienia zachowań w organizacji mają różne podłoże historyczne (w sensie historii firmy), że istnieją różne typy zachowań w organizacji (polityczne, symboliczne, ludzkie czy strukturalne) oraz że będą mogli rozpoznawać problemy z tym związane i umieć je rozwiązywać.

Negocjacje

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Wystąpienia publiczne. Komunikacja niewerbalna. Istota i zasady negocjacji. Techniki negocjacji. Techniki kontrargumentowania

Komunikacja i działanie w sytuacjach interkulturowych

Jednym z istotnych elementów tzw. zarządzania międzykulturowego jest umiejętność dostrzegania i uwzględniania różnic pomiędzy kulturami, zwłaszcza w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu. W epoce globalizacji skuteczne komunikowanie się z przedstawicielami innych kultur staje się podstawowym warunkiem funkcjonowania firm na rynkach światowych. Wymaga to wiedzy o komunikowaniu międzykulturowym oraz umiejętności, które można w sobie wypracować.

Sesja orientacyjna

Cele sesji to:

  • zbudowanie pozytywnych relacji pomiędzy słuchaczami
  • wybranie grup do wspólnej pracy w trakcie studiów
  • możliwość prezentacji przez słuchaczy ich zdolności komunikacji i prezentacji

Warsztaty przywódcze

Założeniem wykładowcy jest to, że każdy jest liderem. Zajęcia w formie wykładu i warsztatów ćwiczeniowych obejmą przegląd literatury na temat różnych modeli przywództwa. Słuchacze zapoznają się z modelami przywództwa opartych na analizie transakcyjnej. Ostatnim etapem będzie poprawienie umiejętności przywódczych słuchaczy w oparciu o wybrany model.

Reguły skutecznego działania i wpływanie na innych

Celem zajęć jest zapoznanie się i przećwiczenie w praktyce podczas seminariów wybranej tematyki podstawowych zasad psychologii biznesowej, które od wielu lat stanowią skuteczną ramę planowania i realizowania przedsięwzięć o bardzo różnym charakterze.

Zachowania w organizacji

W ramach wykładu, ćwiczeń warsztatowych i studiów przypadku oraz dyskusji słuchacze powinni mieć świadomość, że zagadnienia zachowań w organizacji mają różne podłoże historyczne (w sensie historii firmy), że istnieją różne typy zachowań w organizacji (polityczne, symboliczne, ludzkie czy strukturalne) oraz że będą mogli rozpoznawać problemy z tym związane i umieć je rozwiązywać.

Negocjacje

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Wystąpienia publiczne. Komunikacja niewerbalna. Istota i zasady negocjacji. Techniki negocjacji. Techniki kontrargumentowania

Komunikacja i działanie w sytuacjach interkulturowych

Jednym z istotnych elementów tzw. zarządzania międzykulturowego jest umiejętność dostrzegania i uwzględniania różnic pomiędzy kulturami, zwłaszcza w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu. W epoce globalizacji skuteczne komunikowanie się z przedstawicielami innych kultur staje się podstawowym warunkiem funkcjonowania firm na rynkach światowych. Wymaga to wiedzy o komunikowaniu międzykulturowym oraz umiejętności, które można w sobie wypracować.

reklama MBA ZSW

BLOK EKONOMICZNY I FINANSOWY

Ekonomia (wprowadzenie)

Celem wykładu jest wprowadzenie nowej terminologii i zakresu studiów oraz prezentacji głównych zagadnień i koncepcji makroekonomii.

Ekonomia Menadżerska I - Mikroekonomia

  • zaznajomienie słuchaczy z wybranymi narzędziami analitycznymi wypracowanymi przez mikroekonomię, które mogą być wykorzystane przez menedżerów w procesie podejmowania decyzji.
  • zapoznanie słuchaczy z wybranymi koncepcjami teoretycznymi, stanowiącymi bazę wiedzy dla innych przedmiotów wykładanych w ramach programu MBA i ułatwiającymi rozumienie rzeczywistości gospodarczej.

Finanse Korporacji

Przedmiot ten pozwala studentom ocenić sytuację przedsiębiorstwa z punktu widzenia finansów, zrozumieć że najważniejszym zadaniem menadżera jest wzrost wartości firmy, przygotować słuchacza do podejmowania decyzji finansowych i inwestycyjnych. Cele te zostaną osiągnięte przez wykłady, studia przypadków, lekturę artykułów i ćwiczenia.

Księgowość menadżerska

Głównym celem nauczania jest nabycie przez studentów umiejętności "czytania" i interpretowania informacji o sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz w księgach rachunkowych.

Ekonomia międzynarodowa

Wykład ten daje wiedzę z finansów międzynarodowych i narzędzi oraz metod do analizy ekonomii międzynarodowej. Poruszone będą następujące tematy: międzynarodowy rynek wymiany, wyznaczanie kursów wymiany, bilanse płatnicze, międzynarodowy przepływ kapitału, ataki spekulacyjne i przyczyny i konsekwencje międzynarodowego kryzysu finansowego.

Finanse Korporacji

Przedmiot ten pozwala studentom ocenić sytuację przedsiębiorstwa z punktu widzenia finansów, zrozumieć że najważniejszym zadaniem menadżera jest wzrost wartości firmy, przygotować słuchacza do podejmowania decyzji finansowych i inwestycyjnych. Cele te zostaną osiągnięte przez wykłady, studia przypadków, lekturę artykułów i ćwiczenia.

Ekonomia Menadżerska II - Makroekonomia

Poznanie mechanizmów makroekonomicznych. Wprowadzenie analizy makroekonomicznej. Badanie trudności i czynników wzrostu ekonomicznego oraz funkcjonowanie transformacji ekonomicznych. Przygotowanie do podejmowania decyzji w zarządzaniu strategicznym. Gry symulacyjne. 

BLOK ZARZĄDZANIE I MARKETING

Zarządzanie Strategiczne

Przedmiotem wykładu jest przedstawienie narzędzi zarządzania strategicznego i przekazanie tej wiedzy słuchaczom tak by mogli efektywnie zbudować strategię swojego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL)

Po zakończeniu zajęć z tego przedmiotu słuchacze powinni: podchodzić strategicznie do systemu ZZL swojej firmy, rozumieć jak ZZL wpływa na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, jak mierzyć wydajność systemu ZZL w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie Marketingowe

Poznanie zasad orientacji marketingowej przedsiębiorstwa. Wyrobienie umiejętności marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. Poznanie procedur budowania planu marketingowego oraz opracowania strategii marketingowej.

Zarządzanie Projektami

Wykład pozwoli zrozumieć zagadnienia zarządzania projektami. Po zakończeniu wykładu student powinien umieć rozplanować strukturalnie zadanie do wykonania, zbudować sieć realizacyjną projektu, znaleźć ścieżkę krytyczną projektu i jego czas realizacji. Przekazana będzie także wiedza o eliminowaniu ryzyka porażki czy optymalizacji użycia zasobów.

Zarządzanie Kryzysowe

Główne cele wykładu to nabycie i rozwój umiejętności:

  • w rozpoznawaniu i zrozumieniu różnych typów zagrożeń
  • w nabyciu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zarządzania ryzykiem

Zarządzanie zespołem i praca w grupach

Na zajęciach przedstawione zostaną główne funkcje realizowane przez kierowników zespołu oraz opisane zostaną sposoby i zalecenia związane z ich realizacją. W części seminaryjnej, w formule pracy w grupach, uczestnicy przeanalizują wybrane przypadki i problemy występujące w praktyce oraz omówią podczas dyskusji.

Zarządzanie zmianą

Zmiany występują w działaniu każdej organizacji i są sednem wszystkich innowacji. W części wykładowej omówione zostaną mechanizmy rządzące planowaniem zmiany oraz procesem jej wdrażania. Omówione zostaną sposoby skutecznego organizowania zebrań, a także zarządzania ryzykiem. W części seminaryjnej analizie poddane zostaną zaczerpnięte z praktyki przypadki związane z wprowadzaniem zmian w organizacji.

Praktyczne Aspekty Zarządzania Szkołą Wyższą

Zajęcia w formie ćwiczeń praktycznych przydatnych w tworzeniu strategii uczelni, badania jej otoczenia, kontaktów z otoczeniem. Pokazane będą także błędy systemowe w finansowaniu szkolnictwa wyższego.

BLOK PRAWNY

Otoczenie Prawne Szkoły Wyższej

Wykład to pogłębiona analiza otoczenia prawnego szkoły wyższej. Duży nacisk położony będzie na istniejące niekompatybilności poszczególnych ustaw: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym vs. Kodeks Pracy, Konstytucja a sytuacja szkół niepublicznych czy ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP).

Prawo Spółek Handlowych

Celem jest przedstawienie i przyswojenie przez słuchaczy roli prawa w stosunkach gospodarczych, rozumienia norm prawnych i ich interpretacji w klasycznych sytuacjach związanych z kształtowaniem instytucji przedsiębiorców i warunkami ich działania oraz dokonywanym obrotem gospodarczym.

Etyka biznesu

Przedmiot mający już stałe miejsce w programach wydziałów zarządzania i w ofertach szkoleniowych firm konsultingowych. Wychodząc od rzeczywistych sytuacji zdarzających się w praktyce gospodarowania i zarządzania, analizuje możliwe do podjęcia decyzje i ich uzasadnienia. Techniczne rozwiązania mają bardzo często swój wymiar etyczny i wymagają uzasadnień posługujących się kategoriami dobra wspólnego, sprawiedliwości, praw człowieka. Szkolenia z etyki biznesu prezentują więc znane podstawowe typy rozumowań etycznych i uczą odnajdywania wszystkich liczących się aspektów decyzji menedżerskich.

MBA ZSW logo

Biuro Rekrutacji:
Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań


tel.: +48 61 829 2142
mgr Anna Robaszkiewicz

fax: +48 61 829-2102
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrekcja programu MBA ZSW
 prof. dr hab. Bogusław Mróz

prof. dr hab. Bogusław Mróz

prof. dr hab. Bogusław Mróz
MBA UAM-UEP
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prof. dr hab. Jacek Sójka

prof. dr hab. Jacek Sójka

prof. dr hab. Jacek Sójka
MBA UAM-UEP
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo UAM   logo UEP


Współpraca dwóch uczelni zapewnia spójny i komplementarny program zajęć oraz nowoczesne formy kształcenia, będące rezultatem wzajemnej wymiany doświadczeń.

@ Copyright 2009-2022 MBA STUDIA PODYPLOMOWE – ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYŻSZĄ UAM / UEP
Webdesign M&J Latosińskie. All right reserved.